pano

LOGO

     НОВИНИ

ПГХТТ извършва валидиране на знания, умения и компетентности чрез неформално и самостоятелно учене по специалностите:

"Кетъринг"

"Производство на кулинарни изделия и напитки"

"Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия"

ОЩЕ НЕЩО ЗА НАС

      Отчетни данни за изпълнението на бюджета

тримесечие

шестмесечие

деветмесечие

годишен отчет

окончателен бюджет одобрен от МЗХ